UWC Working Committee

P.R. Team

Sethukrishna Sunil

P.R. Head

Sethukrishna Sunil

P.R. Head

Suraj Sahu

Aakash V. Maurya

Neelu Vishwakarma

Suraj Sahu

Arun Manikandan

Shivani Yadav

Sanjeev Mishra

Sushil Sharma

Kavita Khajure

Sagar Yadav

Priya Mani

Shradha Adhalrao

Shefali Lohar

Mayur Devadiga

Meghna Banik

Neha Gupta